อินเดีย

Posted on: ตุลาคม 7, 2014, by :

อินเดียในสมัยนั้นมีข้อห้ามในการทำรูปเคารพ แต่เคยนับถือศาสนเทวนิยมและจำหลักรูปเคารพของเทพเจ้ากลุ่มโอลิมปัสมาก่อน เช่น รูปอพอลโลและซีอุส เมื่อเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา ก็เลยจำหลักศิลารูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเคารพบูชาเป็นครั้งแรก

พระพุทธรูปปางต่างๆ

๑.ปางประสูติ         ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์    ๓.ปางตัดพระเมาลี

๔.ปางอธิฐานเพศบรรพชิต        ๕.ปางปัจเจกขณะ ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

๗.ปางทรงพระสุบิน         ๘.ปางรับมธุปายาส          ๙.ปางเสวยมธุปายาส

๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด        ๑๑.ปางรับหญ้าคา ๑๒.ปางสมาธิเพชร

๑๓.ปางมารวิชัย    ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้       ๑๕.ปางถวายเนตร

๑๖.ปางจงกรมแก้ว          ๑๗.ปางเรือนแก้ว  ๑๘.ปางห้ามมาร

๑๙.ปางนาคปรก   ๒๐.ปางฉันผลสมอ ๒๑.ปางประสานบาตร

๒๒.ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง      ๒๓.ปางพระเกศธาตุ        ๒๔.ปางรำพึง

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.