สมบูรณ์

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

สมบูรณ์ที่สุดเริ่มแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เพิ่มขึ้นถึง 40 ปาง

ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส ทรงคัดเลือกถวาย  หลังจากนั้นก็มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

ก็เกิดขึ้นอีกหลายปาง พอจะประมวลได้ว่ามีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

ถึง 66 ปางพระพุทธรูปปางต่าง ๆ นั้น กำหนดตามพระอิริยาบถ

ได้ 3 อย่างคือ:-

1. พระอิริยาบถยืน 24 ปาง

2. พระอิริยาบถนั่ง 37 ปาง

3. พระอิริยาบถนอน 5 ปาง

พระพุทธรูปทั้ง 66 ปาง นั้นยังจัดเข้าในพุทธจริยา 3ประการคือ:-

1. พุทธจริยาในขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียร นับแต่เสด็จออกผนวช

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.