วิมุติสุข

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

จนถึงเวลาตรัสรู้และเวลาเสวยวิมุติสุข  เป็นเวลา 6 ปี ซึ่งล้วน

แต่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระองค์โดยเฉพาะ เรียกว่า อัตถจริยา

ถ้าจะกำหนดด้วยพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ก็จะได้ถึง 17 ปาง

ตั้งแต่ปางที่ 1 ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต  จนถึงปางที่ 17 ปาง

รับข้าวสุตตุก้อน สัตตุผง

2.  พุทธจริยาที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พระประยูรญาติ

เรียกว่า ญาตัตถจริยา  ซึ่งกำหนดพระพุทธรูป 4 ปาง  คือ

ปางโปรดพุทธบิดาปางโปรดพุทธมารดา  ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

ปางห้ามพระญาติแย้งน้ำในสมุทร

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.