งานการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

เล็กได้ง่ายและมีสีสันสวยงาม เป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีสังเคราะห์ที่สามารถนำมาใช้กับงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ มีหลายชนิดด้วยกัน เช่น ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะน้ำมัน แป้งโด กระดาษ เป็นต้น
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ
เป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีอุปกรณ์ที่ใช้ในงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ
การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ คือ การนำเอาเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีเนื้ออ่อน และสามารถเปลี่ยนรูปได้มาการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆด้วยมือหรือเครื่องมืออย่างอื่นให้เป็นรูปทรงตามที่เราถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้
เป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีที่ใช้ในการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ มี ๒ ประเภท คือ
๑. เป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีธรรมชาติ เช่น ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียว เป็นต้น
๒. เป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีสังเคราะห์ เช่น ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะน้ำมัน กระดาษผสมกาว เป็นต้น
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ
เครื่องมือการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆหรืออุปกรณ์ที่ใช้ที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ ใช้สำหรับทำลวดลายต่างๆ หรือใช้ตกเเต่งงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆให้สวยงามยิ่งขึ้น
นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ง่ายๆ จากสิ่งของรอบตัว เช่น ไม้บรรทัด ขวดน้ำ ช้อน ส้อม ฝาน้ำอัดลม เป็นต้น
การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆด้วยลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวหรือลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะน้ำมัน เป็นการสร้างงานศิลปะอีกวิธีหนึ่ง โดยนำลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวหรือลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะน้ำมันมาการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเป็นรูปต่างๆ ตามที่เราถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้
ขั้นตอนในการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ มีดังนี้
๑. ปูกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนลงมือการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ เมื่อไม่ให้ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะที่การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ เเละพื้นสกปรก
๒. นวดลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะมาการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ
๓. การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเป็นรูปทรงต่างๆ ตามความถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเเบบเส้น การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเเบบเเผ่น การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเเบบอิสระ เป็นต้น

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.