อุปกรณ์

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ ส่วนมากมักจะที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นไปด้วย ไม้กระดานรองการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ตกแต่งลวดลายต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ในธรรมชาติ และร้านขายเครื่องเขียนทั่วไป
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆจากเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีธรรมชาติ
การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆจากเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีธรรมชาติ เป็นการความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สัตว์สังคมผลงานศิลปะอย่างหนึ่งโดยเลือกใช้เป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ คือ ต้องเป็นเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีที่สามารถยึดจับตัวกันเป็นก้อน คงรูปอยู่ได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีความคงทน ไม่แตกสลายได้ง่าย ทั้งในขณะการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆและเมื่อการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายและสะดวกที่สุด ได้แก่ ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียว
การเตรียมลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวควรเริ่มด้วยการเลือกลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวที่มีความอ่อนตัวได้ง่ายเมื่อถูกน้ำ ไม่แตกได้ง่าย ก่อนนำมาการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆให้นำสิ่งที่ปะปนอยู่กับลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะออกให้หมด แล้วจึงผสมน้ำและนวดจนเหนียวพอดี ไม่เหลวมากเกินไป
การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียว สามารถการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆได้หลายแบบ ได้แก่ การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเป็นรูปลอยตัว การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเป็นรูปนูนต่ำ หรือการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเป็นรูปนูนสูง
1) การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆแบบลอยตัว เป็นการความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สัตว์สังคมงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆให้เป็นรูปทรงที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้าน
2) การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆแบบนูนต่ำ เป็นงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆที่มีแผ่นหลังรองรับ และมีภาพนูนออกจากแผ่นรองรับเพียงเล็กน้อย เน้นความงดงามของภาพด้านหน้า
3) การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆแบบนูนสูง มีลักษณะเหมือนกับรูปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆนูนต่ำ แต่ภาพจะนูนออกมามากกว่า เน้นความงดงามของภาพด้านหน้าและด้านข้าง
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆจากเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีสังเคราะห์
การความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สัตว์สังคมงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆจากเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีสังเคราะห์ ควรเลือกเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีให้เหมาะสมกับงาน เช่น ถ้าถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆผลงานที่มีลีกษณะขนาดเท่าไหร่กันเล็ก ควรเลือกใช้ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะน้ำมันหรือแป้งโด เพราะเป็นเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีที่มีความอ่อนตัวมาก การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเป็นรูปทรงลีกษณะขนาดเท่าไหร่กัน

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.