อาชีพดั้งเดิม

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำมูลได้มีการสืบสานงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆมาแต่โบราณ โดยการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆหม้อ การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตา หากกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น ต้องฝีมือบ้านช่างหม้อ และต่อมาได้ขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง คือ บ้านท่าข้องเหล็ก นอกจากอาชีพการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆหม้อ การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตา และภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้ว ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวบริเวณดังกล่าว ยังสามารถนำไปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆอิฐที่มีคุณภาพอีกด้วย ซึ่งจะพบเห็นหมู่บ้านริมสองฝั่งแม่น้ำมูลมีงานหัตถกรรมมากมาย เช่น บ้านท่าไห บ้านหนองกินเพล บ้านท่าลาด บ้านหาดสวนยา และบ้านปากห้วยวังนอง
นายสมเกียรติ วงศ์คำจันทร์ วิทยากรท้องถิ่น กล่าวถึงขั้นตอนและทักษะการเรียนรู้ ว่า วิธีการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตา คืออุปกรณ์การหุงต้มที่ใช้ถ่านในการที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นอาหารของชาวบ้าน ในขั้นแรกต้องจัดหาและทดสอบเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดี คือ ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียว ซึ่งมีอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำมูล มีลักษณะละเอียด ค่อนข้างเหลว สีเทา เมื่อนำไปผสมกับแกลบเผาสีดำ หรือสีขาว จะทำให้ความเหลวของลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะลดลงเป็นลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียว เกือบจะ แข็งตัว และก่อนจะการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตาขึ้นรูปตามแบบ จะต้องนวดลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหลวผสมแกลบให้พอเหมาะ แล้วการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเป็น หุ่นเตาตามลีกษณะขนาดเท่าไหร่กันที่ถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้ นำไปตากแดดประมาณ 20-24 ชั่วโมง เมื่อหุ่นที่การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆแข็งตัวแล้วจึงนำมาตกแต่งให้เป็นเตาที่สวยงามตามลีกษณะขนาดเท่าไหร่กัน แล้วนำไปเผาให้ความร้อนโดยเผาด้วยแกลบประมาณ 2-3 วัน จากนั้นนำออกมาที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นใส่ถังสังกะสี มีหูหิ้ว ใส่ตะแกรงรองถ่าน (ลิ้นเตา) เสร็จแล้วนำออกมาจำหน่าย ทั้งขายส่ง และปลีก ปัจจุบันราคาขายส่ง ใบละ 35 บาท และตามร้านค้าทั่วไป ใบละ 60 บาท การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตา 1 คน ผลิตได้ประมาณ 100-120 ใบ สร้างรายได้ในครอบครัวและช่างการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตา เดือนละ 6,000-7,000 บาท นับเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สร้างรายได้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ยั่งยืน
ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผอ.รร.บ้านท่าข้องเหล็ก บอกว่า เมื่อปี 2530 ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อนำโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านในสองริมฝั่งแม่น้ำมูล การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตา การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆหม้อ การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆอิฐ และงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น แจกัน กระถางต้นไม้ เครื่องประดับตกแต่ง สวนเกษตร เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาชาวบ้าน มาจัดทำเป็นหลักสูตรในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ
“ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากรในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมถ่ายทอดวิชาความรู้การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตา การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆหม้อ และทักษะการทำงานจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วม และรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรมีพลังในการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ พัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยทางโรงเรียนได้ยึดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เนื้องานสำคัญเป็นอย่างนี้คือ หมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำมูล

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.