พอเพียง

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

ความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคลให้เต็มที่ตามศักยภาพ ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาก็เป็นองค์ที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นเนื้องานสำคัญเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งในการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืนสามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงส่งผลให้มีการพัฒนาชุมชนสังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ
ดร.วิเศษ ภูมิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) อุบลราชธานี เขต 4 มองว่า การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้เพื่อสืบทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในท้องถิ่นถือว่า เป็นการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยความเนื้องานสำคัญเป็นอย่างนี้ที่ทางโรงเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อจัดการ เรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งการนำความรู้ ทักษะ ผลงานที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ในครอบครัวและชุมชน เป็นแบบอย่างในการที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นอาชีพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง
ที่ โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก สพท.อุบลราชธานี เขต 4 ก็เป็นโรงเรียนต้นแบบของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถสร้างผลิตผล สร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนมายาวนาน ทั้งนี้ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้านมาจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่จะถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะการที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นอาชีพของ บรรพบุรุษ คือ งานหัตถกรรมท้องถิ่น การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตาหุงต้ม การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆหม้อ การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ คือ “ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียว” นำมาผลิตเป็นเตาหุงต้ม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรภายนอก (ช่างการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตา) มาสอนนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตา การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆภาชนะต่าง ๆ ได้ จนมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายสร้างรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีผลผลิตที่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมเครื่องการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผา และแหล่งจำหน่ายเตาหุงต้มพื้นบ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์สำหรับงานเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นางอรุณี สาวันดี ครูโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน กล่าวว่า ชุมชนบ้านช่างหม้อ-ท่าข้องเหล็ก มีการสืบสานงานหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนสอดคล้องกับวิถี ชีวิตของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำมูล ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และเป็นที่รู้จักกล่าวขานถึงชุมชนแห่งนี้ ว่า ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแดนที่การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ…ให้เป็นเงิน แห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่เนื้องานสำคัญเป็นอย่างนี้คือเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีในการผลิต หรือสำหรับการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเตาหุงต้มดั้งเดิมของชาวบ้าน คือ ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวจังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวสำหรับงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ คือ พื้นที่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำมูล มีลักษณะพิเศษเป็นลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะที่มีความเหนียวละเอียดอ่อน เมื่อนำไปผสมกับแกลบเผาแล้ว สามารถการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเป็นรูปทรงได้ง่าย

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.