ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ ซึ่งได้ทำขึ้นเป็นงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆแบบไทยประเพณี ด้วยโบราณวิธี ตามความรู้ของช่างการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆแต่ก่อนนั้น อาจ จำแนกงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ และ วิธีการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะออกเป็นแต่ละประเภท คือ
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะดิบ งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆประเภทนี้ใช้ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียว ที่นำมาจากแหล่งลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะในธรรมชาติทั่วไป หากถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้ให้มีความแข็งแรง และคงทนอยู่ได้นานๆ จึงนำเอาเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีบางอย่างผสมร่วมเข้ากับเนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ เพื่อเสริมให้ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะมีโครงสร้างแข็งแรงขึ้นเป็นพิเศษ ได้แก่ กระดาษฟาง กระดาษข่อย และตัวไพ่จีน เป็นต้น
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผา เป็นงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆประเภทใช้ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียว ซึ่งนำมาจากแหล่งลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะในธรรมชาติทั่วไป เช่นเดียวกับลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะที่ ใช้ในงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะดิบ แต่เนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะที่จะใช้ในงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผา ต้องใช้ทรายแม่น้ำ ที่ผ่านการร่อนเอาแต่ทรายละเอียดผสม ร่วมกับเนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแล้ว นวดลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะกับทรายให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้เนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแน่น อนึ่ง การที่ใช้ทรายผสม ร่วมกับลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวเช่นนี้ ก็เพื่อช่วยมิให้เนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแตกร้าว เมื่อแห้งสนิท และ นำเข้าเผาไฟให้สุก
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะดิบ และ งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผา ในลักษณะงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆแบบไทยประเพณี ช่างการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆอาศัยเครื่องมือร่วมด้วยกับการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆด้วยมือของช่างการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเองด้วย เครื่องมือ สำหรับงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะอย่างโบราณวิธี มีดังนี้
ไม้ขูด ใช้สำหรับขูด ควักลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ
ไม้เนียน ใช้สำหรับการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆแต่งส่วนย่อยๆ
ไม้กวด ใช้สำหรับกวดลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะให้เรียบ
ไม้กราด ใช้สำหรับขูดผิวลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ ส่วนที่ไม่ถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้ออกจากงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ
เครื่องมือ สำหรับงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆอาจจะมีจำนวนมาก หรือน้อยชิ้น หรือมีต่างๆ ไปตามแต่ความถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้ และจำเป็น สำหรับช่างการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆแต่ละคน
วิธีการและขั้นตอนการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะดิบ และ งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผา ดำเนินงานด้วยวิธีการ และ มีขั้นตอนโดยลำดับดังนี้
งานขึ้นรูป คือ การก่อตัวด้วยลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ ขึ้นเป็นรูปทรงเลาๆ อย่างที่เรียกว่า “รูปโกลน” ลักษณะเป็นรูปหยาบๆ ทำพอ เป็นเค้ารูปทรง โดยรวมของสิ่งที่จะเพิ่มเติมส่วนละเอียดให้ชัดเจนต่อไป
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆรูป คือ การนำลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเพิ่มเติม หรือ ต่อเติมขึ้นบนรูปโกลน หรือ รูปทรงโดยรวมที่ได้ขึ้นรูปไว้แต่ต้นปรากฏ รูปลักษณะที่ชัดเจน ตามประสงค์ ที่ถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้จะการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆให้เป็นรูปนั้นๆ จนเป็นรูปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ ที่มีความชัดเจนสมบูรณ์ ดังความมุ่งหมายของช่างการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ ผู้ทำรูปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆนั้น
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเก็บส่วนละเอียด เป็นกระบวนการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆขั้นหลังสุด โดยทำการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ แต่งส่วนที่ละเอียดให้ชัดเจนเน้น หรือ เพิ่มเติมส่วนที่ถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้ให้เห็นเนื้องานสำคัญเป็นอย่างนี้ หรือ แสดงออกความรู้สึกเนื่องด้วยอารมณ์ต่างๆ ของช่างการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะดิบนั้น เมื่อชิ้นงานสำเร็จ ก็มักผึ่งให้แห้งสนิท แล้วจึงนำไปใช้งานตามความประสงค์ต่างๆ บางอย่างที่ถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้ตกแต่งด้วยการระบาย หรือ เขียนสีเพิ่มเติมให้สวยงามตามความนิยม และ ความถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้ใช้งาน จะเขียนระบายด้วยสีฝุ่นผสมน้ำกาวทับลงบนรูปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะดิบ ทั้งในส่วนพื้นของรูป และ ส่วนที่แสดงรายละเอียด มีตัวอย่าง เช่น รูปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆหัววัว รูปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆหัวกวาง สำหรับแขวนประดับฝาผนัง รูปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆฤาษีต่างๆ รูปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆนางกวัก รูปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆละครยก ตุ๊กตาชาววัง เป็นต้น
อนึ่ง งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผา ก็ดำเนินขั้นตอนการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ เช่นเดียวกับการการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะดิบก่อน

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.