รับปั้นรูปเหมือน

Posted on: มิถุนายน 24, 2013, by :

แบบนี้นะคะ  ต้องไม่ให้ความร้อนลดลงอย่างเร็วทันที เพราะชิ้นงานก็จะแตกร้าวเช่นกัน เมื่อชิ้นงานเย็น

รับปั้นรูปเหมือน

แล้วก็ถึงเวลาหยิบออกมาชื่นชม

…..และขอให้มีความสุขกับผลงาน เอาไว้โชว์ได้ให้ชื่นชม……

เก็บมาฝาก…ว่าด้วยเรื่องเตาเผาเซรามิค

เตาเผาเซรามิคแบบเผาด้วยไฟฟ้า ลีกษณะขนาดเท่าไหร่กัน กว้างและลึกภายในประมาณ 30×30 cm ของต่างประเทศ วางขายในอเมริการาคาประมาณ 1,300 $ และมีผู้สั่งมาขายในเมืองไทย วางราคาอยู่ประมาณ 60,000 บาท

เตารูปแบบนี้ที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นในเมืองไทย ด้วยเป็นเพื่อวัสดุที่ดีส่งผลให้งานปั้นออกมาดีเนื้อดินที่ดีที่นำเข้าจากต่างประเทศ ลีกษณะขนาดเท่าไหร่กันประมาณ 30x30x30 cm ราคาประมาณ 30,000-50,000 บาท แล้วแต่ Option เช่น ความหนาของเป็นเพื่อวัสดุที่ดีส่งผลให้งานปั้นออกมาดีเนื้อดินที่ดีทนไฟ และระบบการควบคุม ราคาพอๆกันทั้งระบบเผาด้วยแก๊สและไฟฟ้า

การจัดการศึกษามีความเนื้องานสำคัญเป็นอย่างนี้ยิ่งในการพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งครอบครัวและบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ รู้จักคิด รู้จักใฝ่หาความรู้ มีประสบการณ์ด้วยตนเอง รู้จักปรับตัว แก้ปัญหา รู้จักพัฒนา ตลอดจนมีทักษะในการทำงาน มีค่านิยมที่ดีงามเสริมสร้างความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคลให้เต็มที่ตามศักยภาพ ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาก็เป็นองค์ที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นเนื้องานสำคัญเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งในการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืนสามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงส่งผลให้มีการพัฒนาชุมชนสังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ

ดร.วิเศษ ภูมิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) อุบลราชธานี เขต 4 มองว่า การสืบสานภูมิปัญญา

กล่าวถึงขั้นตอนและทักษะการเรียนรู้ ว่า วิธีการการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆเตา คืออุปกรณ์การหุงต้มที่ใช้ถ่านในการที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นอาหารของชาวบ้าน ในขั้นแรกต้องจัดหาและทดสอบเป็นเพื่อวัสดุที่ดีส่งผลให้งานปั้นออกมาดีเนื้อดินที่ดี คือ ลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะความเหนียวที่ยึดติดคงทน ซึ่งมีอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำมูล มีลักษณะเนื้อดินละเอียดส่งผลให้ชิ้นงานประณีต ค่อนข้างเหลว สีเทา เมื่อนำไปผสมกับแกลบเผาสีดำ หรือสีขาว จะทำให้ความเหลวของลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะลดลงเป็นลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะความเหนียวที่ยึดติดคงทน เกือบจะ แข็งตัว และก่อนจะการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆเตาขึ้นรูปตามแบบ จะต้องนวดลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะเหลวผสมแกลบให้พอเหมาะ แล้วการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆเป็น หุ่นเตาตามลีกษณะขนาดเท่าไหร่กันที่ถ้าหาก

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.