รับปั้นพระ

Posted on: ตุลาคม 29, 2013, by :

การจัดการศึกษามีความเนื้องานสำคัญเป็นอย่างนี้ยิ่งในการพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งครอบครัวและบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ รู้จักคิด รู้จักใฝ่หาความรู้ มีประสบการณ์ด้วยตนเอง รู้จักปรับตัว แก้ปัญหา รู้จักพัฒนา ตลอดจนมีทักษะในการทำงาน มีค่านิยมที่ดีงามเสริมสร้างความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคลให้เต็มที่ตามศักยภาพ ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาก็เป็นองค์ที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นเนื้องานสำคัญเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งในการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืนสามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงส่งผลให้มีการพัฒนาชุมชนสังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ

ดร.วิเศษ ภูมิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) อุบลราชธานี เขต 4 มองว่า การสืบสานภูมิปัญญา

กล่าวถึงขั้นตอนและทักษะการเรียนรู้ ว่า วิธีการการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ต่างๆเตา คืออุปกรณ์การหุงต้มที่ใช้ถ่านในการที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นอาหารของชาวบ้าน ในขั้นแรกต้องจัดหาและทดสอบเป็นเพื่อวัสดุที่ดีส่งผลให้งานปั้นออกมาดีเนื้อดินที่ดี คือ ต้องมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณะโดยเฉพาะของดินแต่ละประเภทของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์นี้นะคะความเหนียวที่ยึดติดคงทน ซึ่งมีอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำมูล มีต้องมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณะโดยเฉพาะของดินแต่ละประเภทเนื้อดินละเอียดส่งผลให้ชิ้นงานประณีต ค่อนข้างเหลว สีเทา เมื่อนำไปผสมกับแกลบเผาสีดำ หรือสีขาว จะทำให้ความเหลวของต้องมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณะโดยเฉพาะของดินแต่

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.