พระอิริยาบถ

Posted on: มิถุนายน 5, 2015, by :

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นตั้ง ฝ่าพระหัตถ์ตรงออกไป งอนิ้วพระหัตถ์ลงหน่อย   เป็นกิริยาทรงกวัก ฯ เมื่อโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันและได้ทูลขออุปสมบทในธรรมวินัยด้วยวาจาว่า “ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด” ด้วยพระวาจาที่ ตรัสเพียงเท่านี้ พระโกณฑัญญะก็สำเร็จเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ฯ

๒๒. ปางภัตตกิจ

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้าย ประคองบาตรซึ่งวางอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาหย่อนลงในบาตรเป็นกิริยาเสวย ฯ สมัยหนึ่ง ยสะกุลบตรเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตฆราวาส จึงเปล่งคำว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” ในขณะนั้นพระศาสดาทรงเสด็จจงกรมอยู่ ได้ยินเสียงเช่นนั้น จึงตรัสตอบว่า “ที่นี่ ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ มาที่นี่เถิด เราจะแสดงธรรมให้ฟัง” ยสะมาณพได้ฟังดังนั้นก็พอใจ จึงเข้าไปถวายบังคมและนั่งฟังธรรม ณ ส่วน

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.