พระพุทธรูป

Posted on: ตุลาคม 7, 2014, by :

พระพุทธรูป เป็นสัญลักษณ์ให้เราได้มีพุทธานุสสติ คือระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงมี พระคุณอันล้ำเลิศเพื่อประโยชน์สุขต่อมนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งปวง พระพุทธคุณดังกล่าวได้แก่

» พระกรุณาคุณ ที่ทรงช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์

» พระปัญญาคุณ ที่ทรงตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ แล้วนำมาเปิดเผยให้ชาวโลกได้ทราบอย่างถูกต้อง

» พระบริสุทธิคุณ ที่ทรงพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องของสัตว์โลกอย่างแท้จริง…

พระพุทธรูป ประวัติ”พระพุทธรูปสำคัญของไทย” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ในประเทศไทยที่ประดิษฐานตามที่ต่างๆ  พระพุทธรูปบูชา ทั่วประเทศไทย

การได้บูชาพระพุทธรูป ด้วยความรู้และศรัทธาอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา จึงจะอำนวยประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น โดยปราศจากโทษ พระพุทธรูป มีแต่คุณประโยชน์เมื่อเราแพ่งมอง พระพุทธรูป จะมีความรู้สึกว่าจิตใจสงบ มีสติเกิด

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.