พระพุทธรูป

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

โดยที่การสร้างปั้นพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล เป็นงานปั้นหล่อปั้นพระพุทธรูปปางลีลาสำริดชิ้นใหญ่ที่สุดที่เคยทำกันมาในประเทศไทย จึงสมควรบันทึกรายละเอียด เทคนิคการปั้นหล่อไว้ในจดหมายเหตุ ตามลำดับขั้นตอนที่ปฏับัติ ดังนิ้

การขยายรูปต้นแบบเพื่อเตรียมการปั้น

ปั้นพระพุทธรูปต้นร่าง ซึ่งออกแบบและปั้นโดย ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี อันกำหนด ใช้เป็นต้นแบบสำหรับขยายสร้างปั้นพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลนั้น มีความสูงวัดจากฝ่าพระบาทถึงปลายยอดพระเกตุมาลา ได้ ๒.๑๔ เมตร ต้องการจัดสร้างให้มีความสูง ๒,๔๐๐ กระเบียดหรือ ๑๕.๘๗๕ เมตร

คิดเป็นอัตราขยายทางความสูงของรูปขยายสำริด ๗.๔๑๙ เท่าของรูปต้นแบบ

คิดเป็นอัตราขยายทางความสูงของรูปปั้นขยายปูนปลาสเตอร์ ๗.๕ เท่าของ รูปต้นแบบ

ความสูงองค์ต้นแบบ            ความสูงองค์ที่จัดสร้าง

ความสูงองค์พระ   ๒.๑๔ เมตร            ๑๕.๘๗๕ เมตร

ความสูงฐานบัวรองพระบาท               ๐.๒๐ เมตร            ๑.๔๙๓ เมตร

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.