พระกระยาหาร

Posted on: มิถุนายน 5, 2015, by :

แล้ว ยังมิได้เสวย พระกระยาหารเลย จึงนำผลสมออันเป็นทิพยโอสถน้อมเข้า ไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับไว้ และเสวยผลสมอนั้น ฯ

๑๖.ปางประสานบาตร

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายประคองบาตรซึ่งวางอยู่บนพระเพลา ยกฝ่าพระหัตถ์ขวาขึ้นวางปิดปากบาตร เป็นกิริยาทรงอธิษฐานประสานบาตร ฯ พ่อค้าเกวียน 2 คือ ตปุสสะ กับภัลลิกะ ได้เดินทางไปค้าขาย ตามเมืองต่าง ๆ และได้ผ่านมาพบพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็เกิดความเลื่อมใส จึงได้น้อมถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผง แต่เนื่องจากพระองค์ไม่มีบาตร ในกาลนั้นท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 จึงได้นำบาตรทำด้วยศิลามีสีเขียว มาจากทิศทั้ง 4 น้อมถวาย แด่พระองค์เพื่อรักษาศรัทธาปสาทะพระองค์จึงรับทั้ง 4 แล้ว ทรงอธิษฐานเข้าเป็นลูกเดียวกัน ฯ

๑๗.ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.