ปางปฐมเทศนา

Posted on: ตุลาคม 7, 2014, by :

๒๕.ปางปฐมเทศนา          ๒๖.ปางประทานเอหิภิกขุ ๒๗.ปางภัตกิจ

๒๘.ปางห้ามสมุทร ๒๙.ปางห้ามญาติ  ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐาน

๓๑.ปางชี้อัครสาวก         ๓๒.ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  ๓๓.ปางประทับเรือ

๓๔.ปางห้ามพยาธิ  ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์      ๓๖.ปางอุ้มบาตร

๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา    ๓๘.ปางรับผลมะม่วง       ๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์

๔๐.ปางโปรดพุทธมารดา ๔๑.ปางเปิดโลก     ๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์

๔๓.ปางลีลา ๔๔.ปางห้ามแก่นจันทร์    ๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน

๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท  ๔๗.ปางสรงน้ำฝน ๔๘.ปางขอฝน (นั่ง)

๔๙.ปางขอฝน (ยืน)        ๕๐.ปางชี้อสุภะ      ๕๑.ปางชี้มาร

๕๒.ปางปฐมบัญญัติ        ๕๓.ปางขับพระวักกลิ      ๕๔.ปางสนเข็ม

๕๕.ปางประทานพร (นั่ง) ๕๖.ปางประทานพร (ยืน) ๕๗.ปางประทานธรรม

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.