ปั้นพระพุทธรูป

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

รวมความสูงทั้งหมด              ๒.๑๔ เมตร            ๑๗.๓๔๙ เมตร

พื้นที่ผิวองค์ต้นแบบ              พื้นที่ผิวองค์ที่จัดสร้าง

พื้นที่ผิวองค์พระ    ๒.๘๘ ตารางเมตร                ๑๕๘.๔๘๖ ตารางเมตร

พื้นที่ผิวฐานบัวรองพระบาท                ๐.๕๔ ตารางเมตร                 ๒๙.๗๑๖ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น       ๓.๔๒ ตารางเมตร                 ๑๘๘.๒๐๒ ดารางเมตร

คิดเป็นอัตราขยายพื้นที่ผิวของรูปขยายสำริด ๕๕.o๓ เท่าของรูปต้นแบบ

แต่เดิมมาเมื่อต้องการจะขยายงานประติมากรรม ช่างมักจะใช้วิธีเข้าสเกลด้วยการทำกล่องสเกลรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบรูปต้นแบบกล่องหนึ่ง และอีกกล่องหนึ่งสำหรับใช้ล้อมรอบรูปปั้นขยายที่ต้องการจะสร้าง หากต้องการขยายรูปต้นแบบให้ใหญ่ขึ้นเท่าใด ก็ทำกล่องสเกลล้อมรอบรูปที่ต้องการจะปั้นขยายให้ใหญ่กว่ากล่องสเกลที่ลอมรอบรูปต้นแบบเท่านั้นเท่า กล่องสเกลที่ทำขึ้นก็เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงสำหรับสอบหาพิกัดตำแหน่งจุดต่างๆ ที่อยู่ภายในกล่อง จุดประสงค์ก็เพื่อหาสัดส่วนที่สำคัญอันเป็นโครงสร้างหลักของรูปแต่โดยประมาณ ไม่ตองการหาอย่างละเอียด เนึ่องจากในช่วงที่กำลังทำการปั้นนขยายอยู่นั้น ประติมากรยังคงมีโอกาสที่จะหาหรือพบบริมาตรที่ยังไม่สมบูรณ์และอาจแก!ขเพิ่มเดิมให้ครบครันได้อีก ควบคู่ไปกับการใช้สายตาหยั่งคะเนความลึก กะวัดเปรียบเทียบและคุมขนาดลัด ส่วนให้เป็นไปตาม

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.