ประโยชน์

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

3.  พุทธจริยาที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนทั่วไป

เรียกว่า โลกัตถจริยา ถ้ากำหนดพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จะมี

ถึง 45 ปางรวมพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึง

พุทธจริยาของพระพุทธเจ้าทั้งมวลได้ 66 ปาง ฯ

หมายเหตุ พระพุทธรูปตั้งแต่ปางที่ 1 ถึง ปางที่ 66

มีลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การอ่าน

เฉพาะปางใดบางหนึ่ง อาจจะไม่ได้เนื้อความ

ถ้าจะให้ดีก็ต้องอ่านย้อนหลังปางที่ท่าน

ต้องการอย่างน้อย 2 ปาง ฯ

๑.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงาย วางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นตั้งฝ่าพระหัตถ์ตรงพระอุระ เบนฝ่าพระหัตถ์ไปข้างซ้ายเป็นกิริยาสำรวมจิตอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต พระพุทธรูปปางนี้ไม่มีพระรัศมีบนพระเศียรด้วยนิยมว่า พระรัศมีจะมีก็ต่อเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ปางนี้บางตำราก็เรียกว่า

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.