ประทานอภัย

Posted on: ตุลาคม 7, 2014, by :

๕๘.ประทานอภัย (นั่ง)     ๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี          ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดี

๖๑.ปางปาลิไลก์    ๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิตร      ๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู

๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์          ๖๕.ปางโปรดองคุลีมารโจร       ๖๖.ปางโปรดพกาพรหรม

๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม       ๖๘.ปางปลงอายุสังขาร    ๖๙.ปางนาคาวโลก

๗๐.ปางทรงรับอุทกัง       ๗๑.ปางทรงพยากรณ์     ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก

๗๓.ปางปรินิพพาน

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.