น้ำหนัก

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

ของรูปปั้นขยายปูนปลาสเตอร์ รูปจัดสร้างสำริด รูปต้นแบบ

และความยาวบนพื้นระดับตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก

ทิศเหนือ-ใต้ จากเส้นดิ่งศูนย์กวางวงกลมฐานบัวถึงผิวสำริด          แบบแสดงตำแหน่งของวงสำริด

และระยะห่างจากแนวดิ่ง

แบบแสดงจำนวนชิ้นโลหะ น้ำหนัก และพื้นที่ผิวขององค์ปั้นพระพุทธรูป

เครื่องหารูปตัดหุ่นขณะบันทึกเส้นรูปตัดลงบนกระดาศไข               ขยายเส้นรูปตัดที่ได้ลงบนแผ่นไม้อัด

วงรูปตัดขยายที่ฉลุแล้ว        ประกอบเป็นโครงสำหรับปั้น

การปั้นต้นแบบและการทำพิมพ์

ในงานนี้ได้แบ่งการปั้นแบบออกเป็นสองลักษณะคือ ส่วนพระเศียรปั้นด้วยดินเหนียว ส่วนองค์พระคือส่วนที่เป็นพื้นผิวจีวรเป็นส่วนใหญ่ นับตั้งแต่พระอุระลงมถึงพระบาท ปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์

ส่วนพระเศียร เฉพาะในส่วนนี้ปั้นด้วยดินเหนียว เนื่องจากเป็นส่วนที่มีรายละเอียดมาก การปั้นด้วยดินเหนียวจะสามารถลด เพิ่ม หรือแก้ใขส่วนต่างๆ ได้ง่ายกว่าปูนปลาสเตอร์ การปั้นเริ่มด้วยการขึ้นโครงเป็นแกนเหล็กเพื่อรับนํ้าหนัก บุ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.