ขัดสมาธิ

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

4.ฝูงนก 4 จำพวก สีเหลือง เขียว แดง และดำ บินมาแต่ทิศทั้ง 4 ลงมาจับแทบพระบาทแล้วก็กลายเป็นสีขาว (กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทย์ เมื่อเข้าสู่สำนัก ก็จะเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์)

5.เสด็จไปเดินจงกรมบนยอดเขาอันเต็มไปด้วยอาจมแต่อาจมนั้นมิได้เปรอะเปื้อนพระบาทแต่อย่างใด(ถึงแม้พระองค์จะสมบูรณ์ด้วยสักการะอามิสที่ชาวโลกน้อมถวายด้วยศรัทธาก็มิได้มีพระทัยข้องอยู่ให้เป็นมลทินแม้แต่น้อย) ฯ

๕. ปางรับมธุปายาส

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ แบพระหัตถ์ทั้งสองข้างยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยารับมธุปายาส ฯ นางสุชาดาปรุงข้าวมธุปายาสอันประณีตเพื่อไปแก้บนเทวารักษ์ ที่ได้บนบานไว้ว่า ขอให้ได้สามีผู้มีสกุลเสมอกันและขอให้ได้ บุตรชายคนแรก เมื่อไปเห็นพระมหาบุรุษนั่งอยู่ใต้ต้นนิโครธ ก็สำคัญว่าเป็นรุกขเทวดา จึงน้อมถาดข้าวมธุปายาสไปถวาย แล้วทูลว่า ความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จฉันใด ขอสิ่งที่พระองค์ท่านปรารถนาจงสำเร็จเถิด (อาหารบิณฑบาต ที่ถวายพระตถาคตใน 2 ครั้ง คือ เมื่อเสวยแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.